ADAPTACIÓ DEL MUSICAL “SOMRIURES I LLÀGRIMES”

Agrupació de Cant Coral de l’escola de música Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les18h

Bellpuig, 8

Foto escola

Escola municipal de música de Cassà de la Selva
De l’ensenyament musical a Cassà, els inicis cal atribuir-los als músics cassanencs que formaven part de les nostres cobles-orquestres. La nissaga dels Mercader i Camps va formar molts joves cassanencs que més endavant s’incorporaren a l’activitat musical professional, si bé la primera iniciativa d’escola de música es va consolidar l’any 1991 amb la creació del Liceu Pere Mercader.A partir de l’any 2003, l’Ajuntament de Cassà rehabilita l’antiga sala de ball per convertir-la en el nou Centre Cultural Sala Galà, on hi té cabuda la biblioteca, l’escola municipal d’art i la nova escola municipal de música, que és l’eix vertebrador de la nova inquietud i sensibilitat artística de la nostra població.Actualment l’Escola Municipal de Música de Cassà de la Selva compta amb més de 200 alumnes a les seves aules, i col·labora activament en totes les activitats relacionades amb el poble, així com també en la formació instrumental dels seus alumnes mitjançant la Jove Orquestra de Cassà.

 

Rachel Cohen

L’auditori de l’Escola Internacional Bambini Montjuïc és una peça singular en si mateixa i també dins del complex escolar.I no només ho és des del punt de vista formal i arquitectònic, sinó que ho és per les seves característiques acústiques, visuals i de confort.En efecte, la seva forma exagonal el nodreixen d’una bellesa simple i efectiva que s’aprecia des del mateix moment de l’ingrés en el seu espai: ampli, proporcionat, esbelt, tranquil, sense columnes ni suports evidents que, a més, està coronat per una cúpula espacial de tubs cilíndrics que, al atraure la vista sobre ella, ens fa comprendre el volum en tota la seva magnitut i espectacularitat. El seu tamany i la seva forma tancada, el nodreixen d’excel·lents condicions per a l’audició musical, doncs està exempt de reverberació, eco o qualsevol altre paràsit acústic.

L’escenari és visible a curta distància des de tots els àngles de la sala, doncs la seva disposició en ventall, el fa comprensible fàcilment.